Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) oraz na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1 Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Kolonowskie za 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Kupke
 

PDF   Uchwała Nr XVII/129/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2015 rok.pdf

PDFZalacznik1 XVII/129/16.pdf